Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Dotácie z rozpočtu obce

VYBAVUJE:
Obecný úrad Čachtice - Finančný referát  - účtovník
  Zuzana Kožuchová
tel: 032/74010 28
email: uctovnik@cachtice.sk

Obce Čachtice poskytuje podľa VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Čachtice dotácie na všeobecne prospešné služby a na verejnoprospešné účely z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce.

Komu je možné poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce?

Dotácia z rozpočtu obce sa môže poskytnúť:

 • právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,
 • inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec – inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak ide o poskytnutie pomoci pro likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti
 • Iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú IČO a sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

Na aký účel je možné poskytnúť dotáciu?

Obec môže poskytovať dotácie na:

 • Podporu všeobecne prospešných služieb:
 1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 2. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
 3. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 4. ochrana ľudských práv a základných slobôd
 5. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 6. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 7. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 8. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 9. zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
 • Verejnoprospešné účely:
 1. Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
 2. Realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitárnych cieľov,
 3. Ochrana a tvorba životného prostredia
 4. Zachovanie prírodných hodnôt
 5. Ochrana zdravia
 6. Ochrana práv detí a mládeže,
 7. Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy
 8. Plnenie individuálnej určenej humanitárnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou
 • Podporu podnikania a zamestnanosti

Podmienky poskytnutia dotácie:

Poskytnutie finančných prostriedkov sa schvaľuje v rámci rozpočtu obce na príslušný kalendárny rok na základe písomnej žiadosti, ktorú je potrebné predložiť do 30.10. kalendárneho roka predchádzajúcemu roku v ktorom žiadame o poskytnutie dotácie. V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch môže právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ podať žiadosť aj v inom termíne.

Pri rozhodovaní o pridelenie dotácie sa bude prihliadať na výšku dotácie poskytnutú žiadateľovi v predchádzajúcich rokoch.

Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý nemá daňový nedoplatok na miestnych daniach a miestnom poplatku voči obci.

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Žiadosť o poskytnutie dotácie posudzuje komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja obce

Žiadosť:

Žiadosť vo forme obchodného listu je potrebné doručiť na obecný úrad osobne počas úradných hodín, alebo prostredníctvom e-mailu na adresu uctovnik@cachtice.sk do vyhláseného termínu na podávanie žiadostí na tvorbu rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok. V žiadosti je potrebné uviesť aj navrhovanú sumu dotácie.