Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Komisia pre ochranu životného prostredia

Predseda:

Ing. Ivan Čechvala

Tajomník:

 

Členovia:

Mgr. Ondrej Súčanský, Ing. Pavol Kvasňovský, Mgr. Lucia Lišková, Svetozár Špalek, Peter Jurda, Ján Gabriš

Úlohy komisie:

Komisia:

 • dozerá a kontroluje vytváranie a ochranu podmienok zdravého spôsobu života v obci,
 • dáva návrhy, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k vzniku nebezpečenstva ohrozenia ŽP v obci,
 • sleduje iniciatívu občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok v obci a vyjadrovať sa k nej,
 • predkladá návrhy na plánovité vytváranie podmienok na postupné vylepšovanie ŽP v obci,
 • vyjadruje sa k vydávaným záväzným nariadeniam obce,
 • kontroluje dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov, keď ich porušovaním dochádza k ujme na ŽP , hlavne v oblasti vytvárania nepovolených skládok odpadov,
 • vyjadruje sa k vydávaniu nariadenia o spôsobe nakladania s TKO odpadom v obci,
 • prerokováva koncepčné materiály predkladané do obecného zastupiteľstva týkajúce sa rozvoja obce z pohľadu životného prostredia a zaujíma k nim svoje stanovisko,
 • prerokováva, vyjadruje sa a vypracováva vlastné návrhy na zabezpečenie údržby a budovania zelene v obci,
 • prijíma, prerokováva, rieši a vyjadruje sa k podnetom fyzických a právnických osôb v oblasti životného prostredia v rozsahu kompetencií OÚ na území obce,
 • je iniciatívnym a poradným orgánom v záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia,
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.