Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Detské ihriská

Prevádzkový poriadok detských ihrísk

Článok 1: Predmet úpravy

Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na  verejné detské ihriská, ktorých prevádzkovateľom je Obec Čachtice. Vlastníkom pozemkov je Obec Čachtice.

Článok 2: Povinnosti návštevníkov

 1. Návštevník detského ihriska je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok a musí sa správať tak, aby jeho konanie neviedlo k ničeniu zariadení, znečisťovaniu priestoru a neohrozoval svojím správaním ostatných návštevníkov detského ihriska. Na detskom ihrisku je dovolené vykonávať výlučne tie aktivity, na ktoré sú jeho zariadenia prispôsobené.
 2. Za bezpečnosť hrajúceho sa dieťaťa zodpovedá osoba, ktorá je s dieťaťom na ihrisku, alebo jeho zákonný zástupca   
 3. Zariadenia detského ihriska môžu používať deti vo veku od 2 do 14 rokov. Deti do 6 rokov sa pohybujú po ihrisku v sprievode a pod dohľadom dospelej osoby

4. Návštevníci sú povinní:

 • presvedčiť sa pred hrou alebo športovaním detí, či hracie prvky alebo športové zariadenia sú bezpečné a či neohrozia bezpečnosť osôb,
 • upozorniť prevádzkovateľa na nedostatky spojené s prevádzkovaním detského ihriska a nevyužívať prvky až do odstránenia zistených nedostatkov,
 • dohliadať, aby sa používaním hracieho prvku alebo športového zariadenia deti navzájom neohrozovali.

5. Na detskom ihrisku je zakázané:

 • podávať, požívať a propagovať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky, fajčiť a propagovať tabakové výrobky, narábať s otvoreným ohňom,
 • dospelým osobám sedieť na hracích prvkoch, športových zariadeniach alebo ich používať,
 • vnášať do areálu detského ihriska  predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví, či poškodiť hracie prvky, alebo dopadovú plochu ihriska, nevstupovať na bicykloch, kolobežkách, korčuliach, skateboardami,
 • vodiť a vpúšťať do areálu detského ihriska psov, mačky a iné zvieratá.

Článok 3: Povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ zabezpečuje údržbu zariadenia, hracích prvkov vrátane údržby zelene, udržiavanie čistoty a poriadku. Vykonáva pravidelnú bežnú vizuálnu kontrolu a prevádzkovú kontrolu podľa pokynov výrobcu.

Článok 4: Prevádzkové ustanovenia

Prevádzková doba detského ihriska je počas celého roka počas denného svetla, zvyčajne

od 1.apríla do 31. októbra v čase od 8.00 – 20.00 hod.

od 1. novembra do 31.marca od 8.00 do 17.00 hod.

Článok 5: Sankcie

 1. Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, sa dopúšťa priestupku proti poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý môže byť uložená pokuta

 2. Pri preukázanom poškodení majetku bude voči osobe, ktorá škodu spôsobila, resp. jej zákonnému zástupcovi, uplatnená náhrada škody v zmysle platných zákonných ustanovení.

 3. V prípade porušovania prevádzkového poriadku, nerešpektovania pokynov prevádzkovateľa detského ihriska alebo ním poverených zamestnancov je takýto návštevník vykázaný z priestorov detského ihriska.

Článok 6: Tiesňové volania

Telefónne linky pre záchranné služby:

 • 112 – Tiesňové volanie
 • 155 – Rýchla zdravotnícka služba
 • 150 – Hasičská záchranná služba
 • 158 – Polícia

Prevádzkovateľ:

prevadzkovy poriadok detske ihrisko