Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Komisia školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu

Predseda:

Mgr. Marek Bumbál

Tajomník:

Alena Novotná

Členovia:

Ľubica Gogolová, Bc.Rudolf Juris, Mgr. Roman Puchý, Martina Sulová, Ing. Alica Čechvalová

Úlohy komisie

Komisia:

 • predkladá podnety na činnosť organizácií venujúcich sa deťom a mládeži za účelom skvalitnenia vzdelávacieho procesu detí a mládeže /školské kluby/, spoločne pripravuje plány na využitie týchto zariadení počas prázdnin a na využívanie obecnej telocvične,
 • hodnotí stav výchovno-vzdelávacích výsledkov na základe podkladov školskej správy,
 • prerokováva a iniciuje spoluprácu škôl, predškolských zariadení, rodičov, občianskych združení, občanov, orgánov a organizácií na úseku vzdelávania a využívania voľného času detí, mládeže a občanov obce,
 • prerokováva, vyjadruje sa a vypracováva vlastné návrhy a stanoviská na výstavbu športovísk, detských ihrísk a rekreačných zariadení v obci,
 • vytvára a sleduje podmienky na športové a voľnočasové aktivity detí, mládeže i dospelých,
 • zabezpečuje kontrolu užívania verejných športovísk a verejných zariadení na využívanie voľného času,
 • prerokováva, zabezpečuje a spolupracuje pri organizovaní súťaží a podujatí v oblasti športu a kultúry,
 • sleduje stav kultúrnych pamiatok na území obce,
 • podieľa sa na príprave obecných kultúrnych akcií,
 • navrhuje a dáva podnety k organizovaniu obecných osláv, súťaží a podujatí v oblasti kultúry a športu,
 • prerokováva, vyjadruje sa a vypracováva stanoviská a vlastné návrhy k činnosti kultúrneho strediska a obecnej knižnice,
 • prerokováva a vypracováva plán kultúrnych a športových podujatí v obci,
 • spolupracuje so školami, predškolskými zariadeniami, rodičmi, občianskymi združeniami, občanmi, orgánmi a organizáciami pri príprave kultúrnych a spoločenských udalostí v obci,
 • prehodnocuje a vydáva stanoviská k zápisu do kroniky obce,
 • predkladá návrhy na rozvoj cestovného ruchu a histórie obce,
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.