Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Jednorazová dávka sociálnej pomoci

VYBAVUJE:
Obecný úrad Čachtice - Podateľna
  Iveta Opatovská
tel: 032/740 10 24
email: sekretariat@cachtice.sk

Jendorázová dávka v hmotnej núdzi je poskytovaná Obcou Čachtice občanom na základe zákona č. 417/2016 Z.z.. Pri poskytovaní dávky sa postupuje v zmysle VZN č.4/2019 o posktovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky na pomoc občanovi poskytuje jednorázovú sávku v hmotnej núdzi.

Čo je to hmotná núdza?

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti podľa zákona nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.

Životné minimum je spoločnensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Čo je pomoc v hmotnej núdzi?

Pomoc v hmotnej núdzi je:

a) dávka v hmotnej núdzi
b) ochranný príspevok
c) aktivačný príspevok
d) príspevok na nezaopatrené dieťa
e) príspevok na bývanie

Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky a dieťa do  rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Skutočnosť, kedy sa dieťa považuje za nezaopatrené, sa v ostatných prípadoch posudzuje podľa zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a ozmene a doplnení zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Čo je jednorázová dávka v hmotnej núdzi?

Jendorázová dávka v hmotnej núdzi je dávka určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na čo je určená jendorázová dávka v hmotnej núdzi?

Jendorázová dávka v hmotnej núdzi je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to: postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečabných nákladov alebo školských potrieb.

Aká je výška jednorázovej dávky?

Jendorázovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyziskú osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorázovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnúť sumu trojnásobku sumy životného minima.

Pri posúdení nároku na dávku a stanovení jej výšky sa vychádza z priemerného príjmu za posudzované obdobie. Príjem sa preukazuje za obdobie troch kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárny mesiac, v ktorom bola žiadosť o dávku doručená obci. U samostatne zárobkovo činných osôb sa vychádza z príjmu podľa poslednéhi daňového prizania.

V akej forme sa dávka poskytuje?

Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej alebo kombinovanej. Formu poskytnutia jednorázovej dávky v hmotnej núdzi určí obec.

Kto má nárok na poskytnutie jednorázovej dávky?

Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť len občanovi, ktorý má na území obce trvalý pobyt a ktorý nemá voči obci finančné záväzky (dlhy na miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a pod.)

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi je dávkou fakultatívnou (dobrovoľnou) a na jej poskytnutie nie je právny nárok.

Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávke v hmotnej núdzi

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi sa posktuje žiadateľovi, ktorý splnil podmienky nároku na dávku a nárok na dávku si uplatnil podaním písomnej žiadosti na predpísanom tlačíve. Žiadosť je potrebné doručiť do podateľne obecného úradu.

Doklady podtrebné k žiadosti:
  • doklady potrebné k posúdeniu príjmu žiadateľa a príjmu spoločne posudzovaných osôb
Schvalovanie žiadosti o poskytnutie jednorázovej dávky

Žiadosť o dávku z hľadiska splnenia podmienok nároku posudzuje Komisia sociálna, zdravotná a rozvoja bývania.

Žiadosť: