Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

VZN, dokumenty

Dane a poplatky, odpady

VZN č. 11/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady o drobné stavebné odpady

VZN-11-2022-DZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,2 MB
Stiahnuté: 700×

VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadoch

VZN-č.-4-2020-o-odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,92 MB
Stiahnuté: 224×

VZN č. 8/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN DzN 8 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 584,79 kB
Stiahnuté: 63×

Dávky - pomoc občanom

VZN č.4/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky na pomoc občanovi

img20191217_07123274.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 761,24 kB
Stiahnuté: 128×

Dotácie

VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Čachtice

VZN_-poskytovanie_-dotacii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,65 kB
Stiahnuté: 107×

Hazardné hry

VZN č. 3/2020 o obmedzení hazardných hier na území obce Čachtice

VZN-č.32020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 693,63 kB
Stiahnuté: 120×

Kanalizácia

Nové znenia VZN č.1/2014 po zapracovaní dodatkov č.1 a č.2

Nove_znenie_VZN_c_1_po-dodatkoch_1-a2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,46 MB
Stiahnuté: 100×

Nájomné byty

VZN č. 6/2017 – O nakladaní s nájomnými bytmi

VZN-č.-6-2017-o-nakladaní-s-nájomnými-bytmi.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 33,48 kB
Stiahnuté: 114×

Parkovanie

VZN č. 8/2021 O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Čachtice

img20220112_15115221.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,85 kB
Stiahnuté: 260×

Podnikanie - čas predaja

VZN č. 7/2021 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Čachtice

VZN-č.7-2021-o-pravidlách-času-predaja-v-obchode-a-času-prevádzky-služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,72 kB
Stiahnuté: 166×

Pohrebiská

VZN č.13-2022 o prevádzkovom poriadku pre urnové miesta na pohrebiskách v Čachticiach

VZN-č.13-2022-o-prevádzkovom-poriadku-pre-urnové-miesta-na-pohrebiskách-v-Čachticiach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,43 MB
Stiahnuté: 121×

Prevádzkový poriadok pohrebných služieb

Prevádzkový-poriadok-pohrebných-služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 569,25 kB
Stiahnuté: 99×

VZN č. 6/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku

VZN-6-2020-Prevádzkový-poriadok-pohrebísk-a-DS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,81 MB
Stiahnuté: 107×

VZN 4/2023 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku na území obce Čachtice

img20230612_07470463.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,3 kB
Stiahnuté: 88×

Poplatok rozvoj

VZN č. 7/2020 O miestnom poplatku za rozvoj

VZN-č.-7-2020-miestny-poplatok-za-rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 317,35 kB
Stiahnuté: 135×

Poriadok odmeňovania

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva

Zásady odmeňovania poslancov (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,84 kB
Stiahnuté: 107×

Prepravná služba

O poskytovaní prepravnej služby, sume úhrady a spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady za prepravnú službu

VZN-3-2011-prepravna-sluzba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,14 kB
Stiahnuté: 113×

Psi

VZN č. 2/2020 o niektorých podmienkach držania psov

SKMBT_22320031908440.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,31 MB
Stiahnuté: 132×

Rokovací poriadok

VZN č. 2/2017 – Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Čachticiach

VZN_c_2_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 603,31 kB
Stiahnuté: 101×

Dodatok č.2 k VZN 2/2017 Rokovací poriadok

Dodatok-Rokovací-poriadok.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,64 kB
Stiahnuté: 93×

VZN č.3/2023 Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Čachticiach

VZN č.32023 Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 874,24 kB
Stiahnuté: 71×

Smernice

Interná smernica 2/2021 o postupe pri vybavovaní žiadosti o informácie

SKMBT_22322040610080.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,4 MB
Stiahnuté: 71×

Smernica č. 1/2016 - Registratúrny poriadok

Registratúrny-poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,83 MB
Stiahnuté: 72×

Smernica č. 1/2022 o podrobnostiach evidencie žiadostí

Smernica č.12022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB
Stiahnuté: 54×

Sociálne služby

VZN č. 4/2022 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v ZOS na území obce Čachtice

VZN-č.4-2022-o-poskytovaní-sociálnych-služieb-a-o-spôsobe-určenia-a-výške-úhrady-za-sociálne-služby-v-ZOS-na-území-obce-Čachtice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,57 MB
Stiahnuté: 110×

Školstvo

VZN č.12/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice, ktorým sa mení VZN č. 9/2022 a VZN č.10/2022

VZN-č.12-2022-o-výške-mesačného-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-na-činnosť-škôl-a-školských-zariadení-v-obci-Čachtice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,09 MB
Stiahnuté: 70×

VZN č.10/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice, ktorým sa mení VZN č.2/2019

VZN-č.10-2022-o-výške-mesačného-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-na-činnosť-škôl-a-školských-zariadení-v-obci-Čachtice-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Stiahnuté: 77×

VZN č. 9/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice, ktorým sa mení VZN č.9/2021

VZN-č.-9-2022-o-výške-mesačného-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-na-činnosť-škôl-a-školských-zariadení-v-obci-Čachtice..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,76 MB
Stiahnuté: 62×

VZN č. 8/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka ŠZ, ktorým sa mení VZN č. 1/2022.

VZN-č.-8-2022-o-určení-výšky-finančných-prostriedkov-na-mzdy-a-prevádzku-na-žiaka-ZUŠ-dieťa-MŠ-alebo-dieťa-a-žiaka-ŠZ..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 867,52 kB
Stiahnuté: 79×

VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

VZN-č.-1-2022-o-určení-výšky-finančných-prostriedkov-na-mzdy-a-prevádzku-na-žiaka-základnej-umeleckej-školy-dieťa-materskej-školy-alebo-dieťa-a-žiaka-školského-zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2 MB
Stiahnuté: 64×

VZN č.4/2016 o mieste a čase zápisu deťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN_c_42016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,72 kB
Stiahnuté: 56×

VZN č 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice

VZN-č-2-2019-o-výške-mesačného-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-na-činnosť-škôl-a-školských-zariadení-v-obci-Čachtice-2.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,52 kB
Stiahnuté: 65×

VZN č.9/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice, ktorým sa mení VZN č. 2/2019

VZN-č.9-2021-o-výške-mesačného-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-na-činnosť-škôl-a-ŠZ-v-obci-Čachtice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,78 MB
Stiahnuté: 58×

VZN č. 6/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čachtice

VZNč.-6-2021-o-určení-spádovej-materskej-školy-v-zriaďovateľskej-pôsobnosti-Obce-Čachtice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,37 kB
Stiahnuté: 60×

VZN č.1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka škol.zariadenia

VZN č. 1-2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 874,46 kB
Stiahnuté: 61×

VZN č.2-2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice

VZN č. 2-2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,54 MB
Stiahnuté: 52×

VZN č 5-2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice

VZN č 5-2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 664,23 kB
Stiahnuté: 34×

VZN č. 6-2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ ŠST, Pionierska 351-34 Čachtice v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čachtice

VZN č. 6-2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ ŠST, Pionierska 351-34 Čachtice v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čachtice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,08 MB
Stiahnuté: 30×

VZN č. 7-2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čachtice

VZN č. 7-2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čachtice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 942,12 kB
Stiahnuté: 31×

VZN č. 10-2023 o zrušení VZN č. 1-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia a dodatkov uvedeného VZN, a to č. 8-2022 a č. 1-2023

VZN č. 10-2023 o zrušení VZN č. 1-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia a dodatkov uvedeného V.docx.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 627,6 kB
Stiahnuté: 29×

Štatút obce

VZN č. 14/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 Štatút obce Čachtice

VZN-č.-14-2022-Štatút-obce-Čachtice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,06 kB
Stiahnuté: 68×

VZN č. 2/2016 Štatút obce Čachtice

Statut_obce_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,32 MB
Stiahnuté: 69×

Dodatok č.1 k VZN obce Čachtice č. 2/2016 ŠTATÚT OBCE ČACHTICE

Dodatok_1_stat_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 407,09 kB
Stiahnuté: 58×

Dodatok č.2 k VZN obce Čachtice č. 2/2016 ŠTATÚT OBCE ČACHTICE

Dodatok č.2 k VZN obce Čachtice č. 22016 ŠTATÚT OBCE ČACHTICE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,67 kB
Stiahnuté: 69×

Trh / Trhový poriadok

VZN č.3/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovisku Čachtice a trhový poriadok

VZN-č.3-2022-o-podmienkach-predaja-výrobkov-a-poskytovaní-služieb-na-trhovisku-Čachtice-a-trhový-poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB
Stiahnuté: 196×

VZN č.2/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v obci Čachtice

VZN-č.2-2022-o-podmienkach-predaja-výrobkov-a-poskytovaní-služieb-na-trhových-miestach-a-trhové-poriadky-pre-príležitostné-trhy-v-obci-Čachtice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,15 MB
Stiahnuté: 104×

NZN č. 9-2023 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v obci Čachtice

VZN č. 9-2023 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v obci Čachtice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 697,54 kB
Stiahnuté: 23×

Určovanie názvov ulíc / číslovanie stavieb

VZN č. 5/2021 o určovaní názvov ulíc v obci Čachtice a o číslovaní stavieb

VZN-č.-5-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,29 kB
Stiahnuté: 69×

VZN č.5/2017 – O určovaní názvu ulíc

VZN-č.-5-2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,43 kB
Stiahnuté: 102×

Územný plán

VZN č. 4/2015 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie

VZN-č.-4-2015-ktorým-sa-vyhlasujú-záväzné-časti-územnoplánovacej-dokumentácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 534,3 kB
Stiahnuté: 64×

Verejná zeleň

VZN č. 7/2022 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín

VZN-7-2022-o-starostlivosti-o-verejnú-zeleň-a-ochrane-drevín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 335,18 kB
Stiahnuté: 65×

Verejné obstarávanie

Smernica č. 4 / 2022 o Verejnom obstarávaní

smernica pre VO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,52 MB
Stiahnuté: 52×

Voľby, referendum

VZN č. 5/2022 o organizácii miestneho referenda

VZN-5-2022-o-organizácii-miestneho-referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 360,05 kB
Stiahnuté: 68×

VZN č. 6/2015 umiestňovanie plagátov

VZN-umiestňovanie-plagátov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,28 kB
Stiahnuté: 74×

Zakázané činnosti

VZN č. 6/2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané

VZN-6-2022-o-ustanovení-činností-ktorých-vykonávanie-je-na-území-obce-zakázané.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,34 kB
Stiahnuté: 99×

Zásady hospodárenia

VZN č. 3/2017 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami

VZN_c_3_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,7 kB
Stiahnuté: 68×

Zásady hospodárenia s majetkom obce

Zásady_hosp_s_majetkom_obce_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,23 MB
Stiahnuté: 12×

Samospráva

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sociálne siete